Pla de Contingència 2020-2021

Estimades famílies.

Tal com vos vàrem avançar en anteriors instruccions, vos adjuntem el Pla de Contingència d’Inici de Curs 2020-2021.

El punt 9.1. “Detecció i gestió de casos COVID-19 en l’alumnat” fa referència al “Compromís de col·laboració i gestió de casos COVID-19 en l’alumnat” que s’entregarà a les famílies el primer dia de classe per a complimentar-se i ser tornat esta setmana, i en què la comunitat escolar es compromet a:

  • Notificar les causes d’absència de l’alumnat per motius de salut al tutor en el centre escolar. 
  • Verificar diàriament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumnat acudisca al centre educatiu, i comprovar que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni una altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...). Atés que els símptomes poden ser comuns a altres infeccions pròpies de l’etapa infantil i juvenil, la febre ha de ser sempre un criteri perquè els escolars no acudisquen al centre educatiu
  • En cas que hi haja símptomes compatibles, l’alumnat no ha d’assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) o mitjançant l’app GVA Coronavirus per a moòbils. També es pot demanar consulta a través de la web [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro- va.html]. L’equip pediàtric o metge de família habitual, segons l’edat de l’alumne o alumna, indicarà quan pot reprendre l’activitat educativa presencial. 
  • Tampoc haurà d’acudir al centre escolar en cas de trobar-se en situació de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 fins que li ho indique el pediatre o metge de família. 
  • En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça mes vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l’equip pediàtric les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu. 

Segons la “Guia per a la gestió de casos Covid-19 en els centres educatius d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021”, la signatura el document de compromís d’acudir sense símptomes al centre és una condició per a poder accedir al centre educatiu.

El present document ha sigut actualitzat segons la revisió del  “Protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-2021” de l’1 de setembre de 2020 i la  “Guia per a la gestió de casos Covid-19 en els centres educatius d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021” del 3 de setembre de 2020.

Atentament.

L’Equip Directiu de l’Escola Jardí de l’Ateneu.

[Circular de 08/09/20]

gf