Drets i deures dels alumnes

Els alumnes tenen dret

 • A rebre una formació que garantisca el ple desenvolupament de la seua personalitat d'acord amb el caràcter propi del centre, el Projecte Educatiu i les qüestions pròpies dels aspectes organitzatius i/o pedagògics del Reglament de Règim Intern.
 • A les mateixes oportunitats d'accés als diferents nivells educatius i a la igualtat d'oportunitats.
 • A que el seu rendiment escolar siga avaluat conforme a criteris de plena objectivitat, aplicant l'avaluació contínua i coneixent els criteris d'avaluació i promoció.
 • A rebre orientació escolar i professional per aconseguir el màxim desenvolupament personal, social i professional.
 • A que la seua activitat acadèmica es desenvolupe en les degudes condicions de seguretat i higiene.
 • A que siga respectada la seua llibertat de consciència, creences i ideologia, sent informat sobre el Projecte Educatiu i sobre el caràcter propi del centre abans de formalitzar la matrícula.
 • A que siga respectada la seua integritat física i moral així com la seua dignitat personal, no podent ser tractats de manera vexatòria o degradant.
 • A que el centre guarde reserva al voltant de la informació personal de l'alumne.
 • A participar en el funcionament i en la vida del centre, en les activitats escolars i en l'elecció per sufragi dels representants del Consell Escolar i delegats del grup.
 • A ser informats de les qüestions pròpies del centre i del sistema educatiu en general.
 • A la llibertat d'expressió: podran manifestar les seues discrepàncies respecte a les decisions educatives que els afecten.
 • A reunir-se en el centre i utilitzar les instal·lacions amb una finalitat adequada.

Els alumnes tenen el deure de

 • Respectar la llibertat de consciència.
 • Respectar la diversitat.
 • Respectar les instal·lacions del centre.
 • Respectar el Projecte Educatiu del centre.
 • Participar en la vida del centre.
 • Estudiar, on s'inclou: la puntualitat, respectar els horaris, seguir les orientacions del professor, respectar el dret d'estudi dels companys, l'esforç...
 • Respectar les normes de convivència del centre sense discriminar per cap raó, tenint cura del material i de les instal·lacions, complir la normativa del Reglament i del Projecte Educatiu.
 • Promoure la imatge positiva del centre, dins i fora.

gf