Decret 39/2008. Decisions col·lectives d'inasistència a classe

L’article 34 del decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents [DOCV núm 5738 de 09.04.2008],  regula el procediment a seguir en cas d’una decisió col·lectiva de no assistir a classe. Podeu trobar el text complet del decret a l'arxiu adjunt:

  1. De conformitat amb l’article 8 de la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació, segons redacció donada per la disposició final primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes a partir del tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria, respecte a la inassistència a classe, no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan estes hagen sigut resultat de l’exercici del dret de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció del centre.
  2. Les decisions col·lectives d’inassistència a classe adoptades pels alumnes, hauran de disposar de la corresponent autorització dels seus pares, mares tutors/es, en cas que siguen menors d’edat.
  3. Les decisions col·lectives d’inassistència a classe, a les quals es refereix l’apartat anterior, hauran d’estar avalades per més de 20 alumnes, de conformitat amb l’article 1.2 de la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol. Reguladora de l Dret de Reunió.
  4. L’autorització del pare, mare, tutor/a de l’alumne o alumna per no assistir a classe implicarà l’exoneració de qualsevol responsabilitat del centre derivada de la seua actuació, tant amb la resta de l’alumnat com respecte a terceres persones.
  5. L’autorització del pare, mare, tutor/a de l’alumne/a haurà de formalitzar-se conforme model establit en l’annex II del present decret.
  6. En tot cas, els centres docents garantiran el dret d’assistir a classe i romandre en el centre degudament atès l’alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els termes que preveu la legislació vigent, així com als alumnes que no disposen de la preceptiva autorització dels pares, mares, tutors/es.
  7. Les decisions col·lectives dels alumnes d’exercir el seu dret de reunió, que impliquen la inassistència a classe i l’autorització dels pares, mares, tutors/es hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb una antelació mínima de cinc dies naturals.
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (2008_4159.pdf)2008_4159.pdf

gf