Oferta educativa 2014-2015

L'activitat educativa es portarà a terme durant la jornada escolar i anirà destinada a realitzar el currículum oficial del centre i el nostre Projecte Educatiu.

 

 INFANTIL (plurilingüisme integrat en totes les àrees)
 Àrees
 Coneixement de si mateix i autonomia personal
 Coneixement de l'entorn (medi físic, natural, social i cultural)
 Llenguatges: comunicació i representació

 

 PRIMÀRIA
 ÀREES CURSOS/ SESSIONS SETMANALS (45')
   1er curs  2on curs  3er curs  4t curs  5é curs  6é curs
TRONCALS 18 18 18 17 17 17
 Ciències de la natura
 2  2  2  2  2  2
 Ciències socials  2  2  2  2  2  2
 Llengua castellana i literatura  5  5  5  5  5  5
 Matemàtiques  6  6  6  5  5  5
 Primera llengua estrangera (anglés)  3  3  3  3  3  3
ESPECÍFIQUES  7  7  7  7  7  7
 Educació física  2  2  2  2  3  3
 Religió/ Valors socials i cívics (a triar)  2  2  2  2  2  2
 Educació artística  3  3  3  3  2  2
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA  5  5  5  6  6  6
 Religió  5  5  5  5  5  5
 Cultura valenciana          1  
 Hores de lliure disposició del centre        1    1
TOTAL  30  30  30  30  30  30

 

 SECUNDÀRIA: PRIMER D'ESO
 Àrees comuns 
 Castellà  3   
 Valencià  3
 Anglés  3
 Matemàtiques  3
 Ciències socials  3
 Ciències de la natura  3
 Educació plàstica  3
 Tecnologia  2
 Educació física  2
 Religió  2
 Tutoria  1
 Àrees optatives  
 Informàtica  2

 

 SECUNDÀRIA: SEGON D'ESO
 Àrees comuns 
 Castellà  3
 Valencià  3    
 Anglés  3
 Matemàtiques  4
 Ciències socials  3
 Ciències de la natura  3
 Música  3
 Educació per la ciutadania  1    
 Educació física  2
 Religió  2
 Tutoria  1
 Àrees optatives   
 Francés  2

 

 SECUNDÀRIA: TERCER D'ESO
 Àrees comuns 
 Castellà  3  
 Valencià  3
 Anglés  3
 Matemàtiques  3
 Ciències socials  3
 Tecnologia  3
 Plàstica  2
 Física i Química  2
 Biologia i Geologia  2
 Música  2
 Educació física  2
 Religió  1
 Tutoria  1
 Àrees optatives  
 Francés  2

 

 SECUNDÀRIA: QUART D'ESO
 Àrees comuns 
 Castellà  3  
 Valencià  3
 Anglés  3
 Matemàtiques A/B  4
 Ciències socials  3
 Educació física  2
 Ètica  2
 Religió  1
 Tutoria  1
 Àrees optatives  
 Francés  3
 Anglés pràctic  1
 Àrees opcionals  
 Física i Química  3
 Llatí  3
 Tecnologia  3
 Biologia  3

gf